انجمن پارسی زبانان آواکس در ایران


دانلود آواکس 


اگر این اولین بازدید شما از انجمن پارسی زبانان آواکس در ایران است ، میبایست برای استفاده از کلیه امکانات انجمن عضو شوید و یا اگر عضو انجمن می باشید وارد شوید .

آموزش » آموزش کلی آواکس برای مبتدیان » حروف زیبا برای زیبا سازی اسم ایدی و اسم رومحروف زیبا برای زیبا سازی اسم ایدی و اسم روم

ँ ं ः अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ऍ ऎ ए ऐ ऑ ऒ ओ औ क क़ ख ख़ ग ग़ घ ङ च छ ज ज़ झ ञ ट ठ ड ड़ द ढ ढ़ ण त थ ध न ऩ प फ फ़ ब भ म य य़ र ऱ ल ळ ऴ व श ष स ह ़ ऽ ा ि ॊ ो ौ ् ी ु ू ृ ॄ ॅ ॆ े ै ॉ ॐ ॑ ॒ ॓ ॔ ॠ


افزودن پاسخ امکان افزودن موضوع در این بخش وجود ندارد

اطلاعات نویسنده
07-25-2013 12:11 پیش از ظهر
معاون سایت
شماره عضویت : 4
حالت :
ارسال ها : 1180
محل سکونت : : www.ewto.ir
جنسیت :
تاریخ تولد : 9-3-1996
تعداد بازدیدکنندگان : 24
اعتبار کاربر : 10
وبسایت من : وبسایت منँ ं ः अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ऍ ऎ ए ऐ ऑ ऒ ओ औ क क़ ख ख़ ग ग़ घ ङ च छ ज ज़ झ ञ ट ठ ड ड़ द ढ ढ़ ण त थ ध न ऩ प फ फ़ ब भ म य य़ र ऱ ल ळ ऴ व श ष स ह ़ ऽ ा ि ॊ ो ौ ् ी ु ू ृ ॄ ॅ ॆ े ै ॉ ॐ ॑ ॒ ॓ ॔ ॠ ॡ ॢ ॣ । ॥ ॰


¡ ¿ ¦ † ‡ ← → ↑ ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ ↔ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ … · • ¶ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ฿ ¢ $ € ₭ £ ₦ ¥ ₩ ₪ ✓ ✗ ♀ ♂ ± −− × ÷ ⋅ √ ≠ ≤ ≥ &**; ∼ ≈ ∞ ∅ § © ® ™


Ά Γ Δ Έ Ή Θ Ι Ί Λ Ξ Ό Π Σ Ύ Φ Ψ Ω Ψ Ώ α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ φ χ ψ ω ώ


±½¼¾©®ª°º¹²³₪´¯`¦ζλαČΦΨΩ«»єΞ¶   ■●○▲Δ▪▫İ•¿™¥¢¤¬◊∑≤≥⅞₪∩†₫‰‭‭‹ ›‼‾ⁿ₣₤℅ℓ℮⅛⅜⅝⅞←↑→↓↔↕↨∂∆∑−∕∙√∞∟∩∫≈≠&**;≥⌂⌐⌠⌡─│┐└┘┘ ├┤┬┴┼═║╒╓╔╕╖╗╘╚╛╛╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╦╨╩╪╫▐░▒▓■□▬►▼◄◊◘◙◦☼♀♂♠♣♥♦♪♫―‘’ ‘ ’ “ ”„ ‚°×π‰≈–—‡☺☹


Russian word:  Аа Ии Сс Ъъ Бб Йй Тт Ыы Вв Кк Уу Ьь Гг Лл Фф Ээ Дд дэ Мм эм Хх Юю Ее Нн Цц Яя Ёё Оо Чч Жж Пп Шш Зз Рр Щщ


;̣̉;̣̉̃́̀   ]̲̲̅̅H̲̲̅̅3̲̲̅̅H̲̲̅̅H̲̅  ‏ ‏‎ ‎‏ ‏§҉¨¨¨¨¨¨ˉ҆҅o̲̲̲̿̅̿®©м̲̅Д̳̿Χ҉♥♣●ऋळखऔईछऊईळ ΞФ๛€ईӁ ∫Ξ∫ωईछ°°ฆỜỜๅש๏φ๑ॐʒ«Ӂ̶̲̅Ʒऊई _‗ـ−ΞΞـ‗_‗__‗҉ـ−ˉ‾‾ˉ−ــ ™♥-ــ-ـ-ـ ळखऔॐ»ฆ¥̲̅ळ₪¶̳̳̿͋͌͊̿ 3͠b͠o͠͠o͠d͠ʒ͡Ξ҈−҉ ôΞô♪♪♪๛ש‎ ωƷʒ̶̶Ʒ M̶S̶A̶E̶E̶R̶м²<͡ô ˛¸¸˛.̶.̶.̶.̶җ ¨.¸¸.¨°™██ ζζ∫∫∫∫♂♂ﮧֻﮧֻﮧֻﮧֻﮧֻﮧำำใใใใ๗๗◊◊≈҉≈≈҉≈‗‗‗‗‗‗‗‗¦∕ˉ¦∕ˉฆฆ░░∫∫|ୃୃୃ|ୃୃୃ|ୃୃୃıı̉†‡†‡ΩΩ↑→↓↔↕↨∂∆├┤├┤◘◙◦♥☺☼☼♀♂♠♣♥♦♪♫~∞~∞♫♫¶¶ ╛ ══╩ª┼┴÷ ± ¸ µ ÷ þ †½ ¼ ¾


?Ш»«₪ΔΛΞΩΨ¦¶ø↑↓?↲◊®©™½¼¾÷×¹²³°ºªώ±•۰¿@£þ€$$¥¤ώλβανψφðΘιŁŊ¡И׃ֶׁ ַאבגσדהוזחטיךכלםמןנяסעףפץצקרשתװױײ׳״،؛؟ءآأأؤإئابةتجحخدذرزسشصطظعغـفقكلمنهوىيًٌٍَُِّْٓٔ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩  ؟ðя Ł ٤٢؟    ₧Ŧ←→↑↓↖↘『|̲̅|̲̅|̲̅①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑨⑩父VⅣ  ΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθι κλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзиклмнопрсяуΠ¯√ªΘð٪۷ﻤхъэг?ш  İৢİ®^៍ Юौैाीूα©₪٥¶¶¶ΞΔΘΩф•·.·´¯`·.·´¯`·.↑ ↓ ◊ º ;̣̉̃́̀ 十  لاإله إلاالله محمدرسول الله¤أشهدألاإله إلاالله،وأشهدأن محمدرسوالله صلى الله عليه وسلم. №?±½¼¾©®ª°™º¹²³₪´¯`¦ζλαČΦΨΩ*«»єΞ¶   ■□◆◇●○▲Δ☆★▪▫•º◦♀♂♠♣ امضای کاربر : As O Pas
As O Pas
1673842


وعده دیدار ما
روم: حوزه علمیه آواکس
روم ایدی : 3492974
گزارش پست !

اطلاعات نویسنده
حروف زیبا برای زیبا سازی اسم ایدی و اسم روم
07-25-2013 12:11 پیش از ظهر نمایش پست [1]
معاون سایت
شماره عضویت : 4
حالت :
ارسال ها : 1180
محل سکونت : : www.ewto.ir
جنسیت :
تاریخ تولد : 9-3-1996
تعداد بازدیدکنندگان : 24
اعتبار کاربر : 10
وبسایت من : وبسایت من‎ ‎―‘’‚‛“”„†‡°°°•…‪‪‬‭‮‮‰‭‭‹›‼‾ⁿ₣₤₧₪₫€℅ℓ№™Ω℮⅓⅛⅜⅝⅞←↑→↓↔↕↨∂∆∆∑−∕∙√∞∟∩∫≈≠&**;≥⌂⌐⌠⌡─│┐└┘┘ ├┤┬┴┼═║╒╓╔╕╖╗╘╚╛╛╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╦╨╩╪╫▀▄█▌▐▐░▒▓■□▪▫▬►▼◄◊○●◘◙◦☺☼♀♂♠♣♥♦♪♫  !

امضای کاربر : As O Pas
As O Pas
1673842


وعده دیدار ما
روم: حوزه علمیه آواکس
روم ایدی : 3492974
گزارش پست !

اطلاعات نویسنده
حروف زیبا برای زیبا سازی اسم ایدی و اسم روم
07-25-2013 12:12 پیش از ظهر نمایش پست [2]
معاون سایت
شماره عضویت : 4
حالت :
ارسال ها : 1180
محل سکونت : : www.ewto.ir
جنسیت :
تاریخ تولد : 9-3-1996
تعداد بازدیدکنندگان : 24
اعتبار کاربر : 10
وبسایت من : وبسایت منسلام  دوستان عزیز اینم یه سری حروف عجیب که واستون گذاشتم تا بتونین زیبا ترین ای دی رو داشته باشین و همچنین کسی نتونه ای دی تونو کپی کنه یا هک کنه فقط کافیه این حروف کپی کنید و در ای دی تون قرار بدین.‏‏‏‏‏^◊°`¯´°◙ ™ ♥♥☺ــــــــــــ♂♀©½░▒°•.¸.•°°•.¸.^•.¸¸.•´¯`•.•.¸¸.•´ΦζπρЏ¯√ª٪۷ﻤ ب  ® ن^ ौैाीू©₪٥¶ΞΔΩф••.•´¯`•.•´¯`•.↑ ↓ ◊      …°••..••°… º;̉̃́̀ĈĉĊċĔĕĜĝĠĤĥĦħĬĭIJijĴĵĸλΣ̖̖҃̇֠̇̏-ٔΩΦ¹º«»½¾‭₪™↑↓◊۴©­®…¯°צ¹²³ºф۸ਿ ံ¹ ² ³ ¢ ± » ™Ξ©↓↑↲↓¬ ° ª Φ º ΅ ← ™๏ิ๏ิˇΩ  ½  ۴ …¯  ۸ ਿ十 γ°۴义 λ π Џ √ ª ٪ ۷ ﻤ  ৢ ौैू ٥¶ Ξ Δ •.•´¯`•.;̣́̀ 十 ¢ ΐ λΣ̃µ=-» « ¦ Ξ↑  ๋ ๎ ุ י ×Þהורח ד

امضای کاربر : As O Pas
As O Pas
1673842


وعده دیدار ما
روم: حوزه علمیه آواکس
روم ایدی : 3492974
گزارش پست !


افزودن پاسخ امکان افزودن موضوع در این بخش وجود ندارد

افزودن پاسخ
نام شما :
کد امنیتی: حروف داخل تصویر را وارد نمایید
(تغییر کدامنیتی)
برچسب ها
برچسبی یافت نشد

« رنگ پیام های خصوصی | اصطلاحات اواکس چت »

 


هم اکنون 08:17 بعداز ظهر


EWTO.ir © 2013
راه اندازي و پشتيباني ASHKARAN Group